BRAMA – ARBETSPROCESS & JURIDIK

Uppdaterad 2024-01-04.

 

Kanske är ni erfarna att beställa filmuppdrag. Kanske är det första gången. Nedan försöker vi så tydligt och enkelt förklara det nödvändiga juridiska och den arbetsprocess som vi, baserat på erfarenhet, tycker fungerar bäst för båda parter.

Är du erfaren kommer det inte vara några nyheter. Men det kan ändå vara bra att läsa igenom det.

Självklart kan vi anpassa oss om ni önskar en annan arbetsprocess eller önskar annat juridiskt upplägg. Nedan ska ses som ett ”grundläge”, en standard baserad på Bramas ackumulerade erfarenhet av filmproduktion. Har ni inga speciella åsikter fungerar nedan bra. Om inget annat är påtalat gäller nedan när vi kommer överens om uppdraget.

 

1.0 UPPDRAG

Brama skall producera enligt beskrivningen under Uppdraget. Kund köper en visningsrätt av det producerade materialet.

 

2.0 VISNINGSRÄTT/ÄGANDERÄTT & UPPHOVSRÄTT

 

2.1 KUNDENS VISNINGSRÄTT

Kund köper en obegränsad visningsrätt på alla plattformar i all oändlighet av det färdigproducerade resultatet (= filmen/filmerna).

Ovan gäller med följande undantag:

  • betalt reklamutrymme i köpt media som radio och tv (Gäller dock ej köpta annonser i sociala medier).
  • såvida inget licensierat material med begränsningar har köpts in (typ arkivbilder).

Om något av ovan är applicerbart gäller begränsningar i visningsrätten.

Anledningen till ovan begränsningar har inte med Brama att göra. Det är ofta rättigheterna till framför allt musik, men (om applicerbart) även bilder som sätter begränsningarna runt ”köpt media”. Detaljerna tar vi om det blir aktuellt.

Det är kund som har ansvaret att tydligt informera Brama om filmen/filmerna ska användas i köpt media. 

Det är Brama som har ansvaret att tydligt informera kund om eventuella begränsningar i visningsrätten på grund av licensierat material.

 

2.2 ÄGANDERÄTT TILL RÅMATERIALET

Brama äger en obegränsad rätt till det inspelade råmaterialet och har full frihet att använda det i andra sammanhang och/eller till andra kunder. Detta gäller såvida Brama och kund inte kommit överens om annat skriftligt.

 

2.3 EGEN MARKNADSFÖRING FÖR BRAMA

Brama kan efter att kund publicerar filmen, alternativ efter överenskommelse, visa det producerade materialet på sin hemsida (www.brama.se, www.bramafilm.com, www.storybranding.se och www.mattiasbrannholm.com) i marknadsföringssyfte. Brama får även sprida filmerna i egna kanaler i sociala medier.

Brama får även producera och publicera ”behind the scenes”- material och berätta om arbetsprocessen i blogginlägg på hemsidan vid samma tillfälle.

 

3.0 LICENSKOSTNADER OCH ANSVAR

3.1 BRAMAS ANSVAR FÖR RÄTTIGHETER

Brama ansvarar för att vi har rättigheterna och licenserna till allt material som vi använder i den färdiga produktion.

Eventuellt material som kund har tagit fram är kund ansvarigt för att säkerställa att ni har rättigheterna att publicera och sprida enligt detta avtal.

 

3.2 MUSIK

Musik är en djungel i filmproduktion. Kostnaden för musiken varierar kraftigt beroende på om man vill ha musik av Elvis Presley eller från en musikbank.

Brama prenumererar på några musikbanker och samarbetar med några kompositörer som levererar bra musik till vettigt pris.

Det är Bramas ansvar att säkerställa att musiken vi föreslår får spridas obegränsat på internet, i sociala medier och internt i alla oändlighet.

Musiken vi föreslår är inte godkänd för traditionella reklamfilmer/radioreklam (se ovan under 2.1 begränsningar av visningsrätten).

Musik enligt ovan ingår i det offererade priset.

Då kunden har bestämmanderätten över slutprodukten, inklusive musikvalet, gäller följande: om kunden önskar annan musik att vad Brama erbjuder i offerten ansvarar kund obegränsat för kostnaden som uppstår får detta, inklusive extra arbetskostnader för Brama. Dessa arbetskostnader debiteras i så fall löpande enligt ”Extra arbete” i offerten.

 

4.0 ARBETSPROCESSEN

4.1 FÖRPRODUKTION

Vi kommer överens om storyline och förväntningar. Här har ni ett stort ansvar att i förväg veta vilket budskap ni vill kommunicera. Frågor som måste besvaras är:

• Vad är syftet med filmen?

• Vem är tittaren?

• När är ni nöjda med filmens resultat?

• Längd/omfattning.

Baserat på ovan producerar Brama en offert. Ni godkänner konceptet/offerten. Vi kommer överens om produktionsdagar.

Grafisk profil levereras av er. Om grafisk profil, alternativt visuella tankar, inte presenteras av kunden innan produktion inledes kan den resultera i extra kostnader.


 

4.2 INSPELNING

  • Ofta är det mycket utrusning som ska flyttas. Om inte inspelningen är precis vid en parkering är kund ansvarig för att arrangera transport från bilparkeringen till inspelningsplatsen.
  • Kund behöver en allokerad kontaktperson med mandat att ta beslut tillgänglig under produktion (via telefon räcker). 


 

4.3 EFTERBEARBETNING

Efter avslutad inspelning följer redigeringen. Den görs i fyra steg: 1) offline-redigering, 2) kundgodkännande av offline, 3) online-redigeringen (som är en vidareutveckling av offline-redigering) samt 4) kundgodkännande av online (=slutgodkännande).

4.3.1 Offline-redigering

I offline-redigeringen klipper och mixar vi bilder och ljud tillsammans med musik och intervjuer. Syftet med denna process är att bygga storyn, få tempot, känslan och budskapet rätt. Däremot är inte ljudnivåer, färger och det grafiska utseende helt korrekt.

4.3.2 Delgodkännande av kund

Kund godkänner offline-redigeringen. I priset ingår justeringar av offline-redigeringen enligt kunds önskemål vid ett (1) tillfälle.

Om kund önskar förändringar vid era tillfällen debiteras extra arbete enligt offerten.

4.3.3 Online-redigering

När kund godkänt offline-redigeringen fortsätter processen med online-redigeringen. Det betyder i klartext slutredigering. Ljudet mixas till rätt nivåer och filmen gradas/färgkorrigeras för att skapa färgtryck och färgdjup i bilderna. Rätt grafik och grafiska effekter läggs in. Slutresultatet är den färdiga produkten.

4.3.4 Slutgodkännande av kund

Kund godkänner online-redigeringen. I priset ingår också justeringar av online-redigeringen enligt kunds önskemål vid ett (1) tillfälle. Om kund önskar förändringar vid flera tillfällen debiteras ”extra arbete” enligt offerten.

Filmerna är färdiga och överlämnas enligt överenskommet. Troligtvis via ftp-server eller annan filöverföringstjänst.

 

4.4 BEGRÄNSNINGAR & EXTRA KOSTNADER

Vi är måna om att leverera produktioner i tid och till överenskommet pris.

Vissa moment i en produktionsoffert är relativt okomplicerad att beräkna. Andra är svårare. Till det senare hör väderförseningar och efterbearbetningen.

4.4.1 Väder-förseningar

Filmar vi utomhus är vi beroende av rätt väder. Det är vi rätt dåliga på att kontrollera. Om produktion ska ske utomhus försöker vi i möjligaste mån styra utomhusinspelningar baserat på väderprognoser.

Om produktionen får väderavbrott måste vi antingen sänka ambitionsnivån för produktionen alternativt förlänga inspelningen. Beslut om detta tas av ansvariga från kund och Brama när det blir aktuellt. Om inspelningen förlängs har Brama rätt att debitera för den extra tiden enligt Extra kostnader i offerten.

4.4.2 Andra förseningar 

Brama äger även rätt att debitera för andra förseningar utanför vår kontroll. Debitering sker enligt Extra kostnader i offerten.

4.4.3 Offline-redigering

Vid det viktiga första steget i produktionen – förproduktionen – kommer vi överens om vilka förväntningar kund har på produktionen, alltså hur de vill att den slutliga produkten ska se ut.

Brama försöker sedan efter absolut bästa förmåga leverera kunds önskemål. Om Brama och kund har gjort sitt förarbete korrekt borde resultatet efter offline-redigeringen vara nära kundens förväntningar. Det är dock inte rimligt att tro att Brama träffar rätt direkt och att inga justeringar behöver göras. Därför ingår en korrigeringsrunda i varje moment i priset.

Däremot kan Brama inte ta ansvar och kostnaden för om kund har svårt att ta beslut eller ändrar sig under produktionen eller helt enkelt vill prova sig fram i redigeringsprocessen. Därför debiterar vi för extra arbete utöver första rimliga justeringen enligt pris specificerat i offerten under ”extra arbete”.

 

5.0 BETALNINGSVILLKOR

De normala betalningsvillkoren är att 50 % av överenskommen ersättning faktureras och ska vara betald innan produktionen påbörjas. Utstående 50 % + eventuella extra kostnader betalas efter slutgodkännande av kund, alternativt enligt överenskommet.

Villkor: 15 dagar.

Brama äger rätten av invänta slutbetalning innan leverans av film sker.

 

5.1 KOSTNADER UNDER INSPELNING

Resekostnader för produktionspersonalen tillkommer.
Under inspelningen står kund för mat för produktionspersonalen.

 

5.2 ÖVERLÄMNANDE AV FÄRDIG FILM

Brama har rätt att göra filmen tillgänglig för nedladdning för kund först efter att full betalning erhållits.

 

6.0 AVBESTÄLLNINGSVILKOR

Vi förstår att situationer förändras och att planer ibland måste ändras. Vår grundinställning till avbeställningar är att vi:

  1. vill ha ersättning för arbete nedlagt, som till exempel förproduktion.

  2. vill ha kostnader som har uppstått, som till exempel, men inte begränsat till, inhyrd personal som inte går att boka av och bokade resor, med mera.

 

7.0 FEL OCH MISSTAG – JURIDISKA ANSVAR

Och så det tråkiga. Om något mot förmodan skulle bli väldigt fel…

Vi är duktiga. Vi vet vad vi gör. Men vi är också mänskliga. Ibland blir det fel. Kund accepterar att Brama, eller någon associerad med produktionen, inte på något sätt kan hållas ansvarig för skador eller liknande från tredje part.

När kund slutgodkänner, alternativt publicerar filmen, övergår det juridiska ansvaret obegränsat för filmen, oavsett var den publicerar, till kunden.

 

8.0 TVIST

Om någonting av någon anledning går så dåligt att vi måste lösa det med hjälp av tredje part är vi överens om att ett sådant förfarande ska ske hos Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) enligt SCC:s skiljedomsregler.

 

Med vänlig hälsning och förhoppningar om ett bra samarbete.

 

Mattias Brännholm

VD, Brama Story & Film